Image Navigation

manuka 1955 version 2

at 1332 × 959 in Manuka Oval, 1955

Manuka v Ainslie 1955